ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

„SPIRIT – БЕЗПЛАТНО ТОНИРАНЕ“

 

Промоцията “Безплатно тониране” (“Промоцията”) се организира и провежда от „Оргахим“ АД, (наричан „Организатор“ по-долу). В промоцията участват фирмените магазини на Организатора и всички магазини, в които има тонираща система на „Оргахим“ АД и които са обявили участието си в Промоцията чрез поставени на видно място рекламни материали. Участниците в Промоцията се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на следния интернет адрес – www.orgachim.bg

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя Официалните Правила, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет адрес: www.orgachim.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на посочения сайт /www.orgachim.bg/ за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на Р. България и се отнася за всички магазини в страната, в които се тонират продукти на Организатора и в които е обявено провеждането на промоцията. В магазини, в които промоцията не е обявена по достъпен начин, безплатно тониране не се извършва.

СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира на 16.09.2019 г. и ще бъде активна до 31.10.2019 г. включително.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията има право да участва всеки клиент  – физическо или юридическо лице, закупило интериорни бази за тониране Spirit и/или декоративно ефектно покритие Spirit Modena Silver.

СТОКИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИЯТА

– Spirit интериорни бази за тониране от всички видове опаковки.

  • Spirit Tint Base White Matte – 1L, 2.5L, 5L
  • Spirit Tint Base White Satin – 1L, 2.5L, 5L
  • Spirit Tint Base Semitransparent Matte – 1L, 2.5L, 4.8L
  • Spirit Tint Base Semitransparent Satin – 1L, 2.5L, 4.8L
  • Spirit Tint Base Transparent Matte – 1L, 2.5L, 4.5L
  • Spirit Tint Base Transparent Satin – 1L, 2.5L, 4.5L

Тонирането се извършва по фирмен картел „ Оргахим Select”.

– Декоративно ефектно покритие Spirit effect Modena Silver:

– Spirit Effect Modena Silver – 1L, 2.5L

Тонирането се извършва по фирмен картел „Spirit Modena”.

МЕХAНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

Всеки клиент, закупил  продукт от тези, изброени в предходния раздел (без ограничение в количеството) в периода на Промоцията, получава правото в момента на закупуването им да ги тонира безплатно в избран от него цвят от фирмени картели „Оргахим Select ” и/или съответно Spirit Modena.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.orgachim.bg за периода на Промоцията. Допълнителна информация може да бъде получена на тел. +359 82 886222 между 08:30-17:00 в работни дни, с изключение на тези, обявени за официални празници.

Включвайки се в Промоцията, Участниците дават съгласието си да спазват настоящите Официални Правила и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.

Този сайт използва модули за “бисквитки/ cookies”

Ние ги използваме, за да персонализираме съдържанието, да се свързваме със социалните мрежи и за да знаем колко хора ни посещават и от какво се интересуват. Ние споделяме информация за използването на нашия сайт също така и с нашите партньори от социалните медии, рекламата и анализите, които могат да ги комбинират с друга информация, която Вие предоставяте или която е била събрана в резултат от използването на нашия уебсайт.Политика за поверителност