Мениджър Контрол на качеството

Оргахим АД
Русе
Posted 1 седмица ago
 • През 2021г. Оргахим АД стана на 120 години. Гордеем се с Постиженията, интегрираме Иновациите, създаваме Любимите марки, откриваме Новите бизнес възможности и гледаме смело към Бъдещето! Празнуваме историята с нашите служители, на които дължим успеха и многообразието от цветове и нюанси!
 •  
 • Ако искаш и ти да станеш част от многоцветното семейство на Оргахим, кандидатствай за позицията :

МЕНИДЖЪР КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Отговаря за осъществяването на входящ контрол на доставените суровини и материали и дава разрешение за влагането им в производство. Отстранява или бракува продукти, материали и суровини, които не отговарят на съответните спецификации и стандарти.
 • Ръководи извършването на ефективен контрол на продукцията на различни етапи от производството (организира взимането на проби и следенето на определени технологични показатели), съобразно нормативните документи, технологичните инструкции, спецификациите и стандартите за качество на готовата продукция
 • Подава сигнали за несъответствия в изискванията за качество на ангажираните в управлението на производството и дава предложения за подобрения, когато е приложимо.
 • Дава предложения за отстраняване или бракуване на продукти, материали и суровини, които не отговарят на съответните спецификации и стандарти.
 • Координира подготовката и систематизирането на данните, необходими за издаване на сертификати за качество за готовата продукция.
 • При установяване на влошено качество на определени партиди от дадена продукция, предлага спиране на производството и експедицията им. При повтарящо се несъответствие на готовия продукт изисква коригиращо действие съгласно заводската норма
 • Следи за спазване на внедрените стандарти по качество. Анализира причините за некачествена продукция и предлага мерки за недопускане на такива.
 • Осъществява контрол по отношение на записите на данни от проверки и тествания за проверени и окачествени продукти, както и установените нарушения в утвърдените за целта форми и журнали.
 • Грижи се за доброто състояние и метрологичните проверки на техническите средства за контрол, измерване и изпитване в лабораторията за контрол на качеството;
 • Участва в работни групи при обследване на различни проблеми по качеството на производство и при разглеждане на рекламации.
 • Носи отговорност за правилното и коректно издаване на Сертификати за качество и Декларации за съответствие на готовите продукти;
 • Разпределя работата на подчинения лабораторен персонал и осъществява контрол върху изпълнението на поставените задачи;
 • Изготвя доклади, становища и отчети по изпълняваните задачи и извършваната дейност на отдела
 • Носи отговорност за допуснати вреди и загуби за предприятието, получени поради занижен контрол на качеството на продукцията.
 • Участва в разписването на стандарти за качество на химическите производствени процеси и на готовата продукция.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Висше образование – Химични технологии, Инженерна химия.
 • Пет години опит в производствено предприятие, за предпочитане от химическата промишленост.
 • Владеене на английски език на работно ниво.
 • Добри компютърни умения (MS Office).
 • Умение за работа в екип и доказани лидерски умения.
 • Способност да организира работата си по приоритети
 • Умения за работа в кратки срокове.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Работа в утвърдена компания при много добри условия на труд;
 • Мотивиращо възнаграждение и пакет от социални придобивки;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Актуална автобиография.
 • Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю за работа. Конфиденциалността на предоставената от кандидатите информация е гарантирана в съответствие със законодателството. Всички данни, предоставени от Вас , са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Job Features

Job CategoryИзследване, развитие и контрол на качеството

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.

Ако нямате автобиография, можете да я създадете тук.