Търсене

Търсене

Your Cart

No products in the cart.

Kампания Купи продукт на Оргахим от Mr.Bricolage и получи награда!

Общи условия за Kампанията „Купи продукт на Оргахим от магазините на Mr.Bricolage и получи възможност за награда!“

Настоящите Общи условия („Общи условия“) определят начина на провеждане на Кампанията („Кампанията“) „Купи продукт на Оргахим от магазините на Mr.Bricolage и получи възможност за награда!“ и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Кампанията с физическите лица („Участници“), участващи в Кампанията.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Организатор на Кампанията е „Оргахим” АД, ЕИК 117001047, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Трети март“ №21 (наричано по-долу за краткост Организатор). Кампанията се организира и провежда от Организатора самостоятелно и/или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационни средства за провеждане на Кампанията, както и предметните награди за печелившите Участници.

С участието си в Кампанията Участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Общи условия.

Общите условия са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Общите условия по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на следния интернет адрес: https://www.orgachim.bg/promo-uslovia/

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира и провежда във всички магазини на верига Mr.Bricolage. Кампанията се провежда в периода от 22.08-30.09.2023., включително или до изчерпване на предвидените награди.

Всички опити за участие преди или след крайния срок се считат за невалидни.

Информацията за провеждането на Кампанията е достъпна в уеб страниците: https://www.orgachim.bg/promo-uslovia/

Информация за провеждането на Кампанията е достъпна и на информационна зона в обектите, част от Кампанията.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е навършило 18 години, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на техните семейства (родители, съпрузи, деца).

РАЗДЕЛ 4. НАЧИН НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията участват всички лица, които в обявения период са закупили един или повече продукти, произведени от „Оргахим“ АД, като стойността на една покупка трябва да е не по-малка от 30,00 /тридесет/ лева с ДДС.

Неизменно условие за участие е продуктите да са закупени от търговски обект на верига Mr.Bricolage.

При покупката на един или повече продукти на „Оргахим“ АД на посочената по-горе стойност, служителят на касата, на която е осъществена покупката предоставя на лицето правото да изтегли скреч карта. Всеки участник получава една скреч карта за всяка покупка, която отговаря на условието за минимална стойност.

При изтриване на скреч картата всеки участник разбира на място дали печели награда и от какъв вид. Всички награди се дават веднага на място на касата в магазина.

За целите на кампанията ще бъдат раздадени:

* Ваучери на стойност 50лв за магазините на Mr. Bricolage – 57 бр.

* Ваучери на стойност 20лв за магазините на Mr. Bricolage – 228 бр.

* Ваучери на стойност 10лв за магазините на Mr. Bricolage- 228 бр.

* Тениски брандирани – 1710 бр.

* Химикали брандирани – 3300 бр.

Скреч картите ще бъдат раздавани на принципа описан по-долу за сумите в касов бон продукти на Оргахим:

Брой скреч карти:

30,00-59,99лв 1 бр.

60,00-89,99лв 2 бр.

90,00-119,99лв 3 бр.

120,00-149,99 4 бр.

150,00-179,99 5 бр.

С получаване на скреч карта всеки участник се съгласява с Общите условия и приема да ги изпълнява. Организаторът има право едностранно да прави промени в Общите условия, без предварително да уведомява за това участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в сила, а именно от публикуването им в уеб страницата: https://www.orgachim.bg/promo-uslovia/

РАЗДЕЛ 5. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

Участието в Кампанията е обвързано с покупка на продукти, произведени от Оргахим АД, като сумата на една покупка трябва да е над 30 /тридесет/ лева с ДДС. За участие в Кампанията могат да се купуват всякакви продукти с марките на „Оргахим“ АД.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

Общият брой на наградите е 5523 броя, в това число:

* Ваучери на стойност 50лв за магазините на Mr. Bricolage – 57 бр.

* Ваучери на стойност 20лв за магазините на Mr. Bricolage – 228 бр.

* Ваучери на стойност 10лв за магазините на Mr. Bricolage- 228 бр.

* Тениски брандирани – 1710 бр.

* Химикали брандирани – 3300 бр.

Общият брой на скреч картите, отпечатани за целите на Кампанията е 11900 броя.

Кампанията е активна до изчерпване на предоставените за Кампанията награди или до края на периода за участие.

РАЗДЕЛ 7. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът не се задължава да води кореспонденция с Участниците за претенции на непечеливши Участници за получаване на награда, за претенции, предявени след изтичане на срока на Кампанията или по други подобни поводи.

Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, както и за каквито и да е вреди, причинени във връзка с тяхното разпространяване или ползване, както и за вреди, причинени при или във връзка с провеждането на Кампанията, поради действия или бездействия на трети лица или на лица, на които Организаторът е възложил услуги във връзка с Кампанията.

Организаторът не носи отговорност, в случай че трети лица не изпълнят задълженията си за предаване на награди или нарушат по друг начин настоящите Общи условия на Кампанията или приложимите правни норми. В случай на такива нарушения, съответните лица носят отговорност пред Участниците и пред Организатора за причинените им вреди и пропуснати ползи.

РАЗДЕЛ 8. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА

Не се допуска замяна на спечелената награда с друга, предоставяне на паричната ѝ равностойност или други изгоди.

РАЗДЕЛ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Организаторът има неотменимото право да променя правилата на Кампанията, в това число срокове за участие, награди, съдържание, както и да прекратява Кампанията по всяко време, по негова еднолична преценка. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Решението по този раздел е само на Организатора и изцяло по негова преценка, като за това Организаторът не дължи обяснение на участниците в Кампанията.

В случай на прекратяване на Кампанията преди изтичане на срока по Раздел 2, Организаторът следва да публикува съобщение за горното на https://www.orgachim.bg/promo-uslovia/

РАЗДЕЛ 10. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Всеки потенциален правен спор между Организаторите на Кампанията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът

ще бъде отнасян за разрешаване към съответния компетентен съд по седалище на Организатора.

Настоящите Правила влизат в сила на 22.08.2023 г. и важат за целия период на провеждане на Кампанията и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.