Търсене

Търсене

Your Cart

No products in the cart.

ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Spirit ЕФЕКТНА декоративна МАЗИЛКА“

ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Spirit ЕФЕКТНА декоративна МАЗИЛКА“

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Организаторът на играта е „Оргахим“ АД със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. „Трети Март“ 21.

2. СРОК НА ИГРАТА И РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Играта се провежда на територията на Република България през периода от 21.07.2023 до 31.07.2023 г. включително.

3. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

3.1. В играта участва всяко дееспособно пълнолетно физическо лице, което сподели поста на Spirit от 21.07 на стената си, тагвайки приятел, който търси нещо специално за стените у дома си във Facebook страницата на Spirit, https://www.facebook.com/SpiritFinePaints ,търговска марка, собственост на Организатора.

3.2. Участниците трябва да бъдат български граждани или постоянно пребиваващи в България физически лица и да не са служители на „Оргахим” АД или членове на техните семейства.

4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

4.1 За да участва в томболата за награди, всяко лице трябва сподели поста на Spirit от 21.07 на стената си, тагвайки приятел, който търси нещо специално за стените у дома си във Facebook страницата на Spirit, https://www.facebook.com/SpiritFinePaints , собствена търговска марка на Организатора на играта.

Постът за играта ще бъде позициониран на Facebook страницата на Spirit, https://www.facebook.com/SpiritFinePaints и всеки участник може да участва само по един път.

4.1.1. „Оргахим“ АД си запазва правото да премахне всеки коментар, който не отговаря на добрия тон и е в разрез със стандартите за публикуване във Facebook, находящи се на следния интернет адрес https://www.facebook.com/communitystandards

4.2. Чрез участието си в играта, участниците изрично се съгласяват, при условие, че спечелят награда да предоставят свои лични данни с цел получаване на наградата и с цел последващи маркетингови активности на Spirit и „Оргахим” АД.

4.3. Предоставените от спечелилите участници данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.

5. НАГРАДИ

5.1. Общият брой на наградите е:

– по 1 бр. Продукт Spirit effect Siena 2.5L за участника в играта и приятеля, който е тагнал.

5.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с друга или предоставяне на паричната ѝ равностойност.

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

6.1. Печелившият ще бъде обявен на 01.08.2023 год. във Facebook страницата на Spirit – https://www.facebook.com/SpiritFinePaints чрез коментар в първоначалния пост на Организатора.

6.2. Печелившият ще бъде определен на случаен принцип от комисия, назначена от Организатора, чрез томбола измежду всички, които са спазили условията на играта.

6.3 Организаторът ще се свърже с печелившия посредством съобщение във Facebook в рамките на 3 (три) работни дни от изтеглянето им. Ако някой от печелившите не отговори на изпратеното му съобщение в рамките на посочения в т. 7.1. срок, ще бъде изтеглен друг печеливш.

7. ВАЛИДИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. За да потвърди участието си и получи своята награда, печелившият трябва да отговори на получените съобщения във Facebook в рамките на 3 (три) дни.

7.2. Утвърждаването на Печелившия ще се извършва само на базата на Валиден Facebook профил и лични данни, които следва да бъдат предоставени с цел предаване на наградата.

7.3. Наградите ще бъдат изпратени от Организатора за негова сметка на всеки от печелившите участници с куриер до посочен от тях адрес.

7.4. Ако предоставените данни за получаване на награда са непълни или неточни или не отговарят на условията, Организаторът няма да бъде отговорен за предоставянето на наградите.

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Участието в тази Игра потвърждава безусловното съгласие от страна на всеки участник „Оргахим“ АД да обработва следните лични данни – три имена, телефонен номер и адрес, предоставени от потребителите за следните цели:

• Идентифициране на победител във връзка с участие в томбола или игра и предоставяне на спечелената награда на победителите.

• Личните данни, обработвани за целите, описани по-горе, се съхраняват за срок от 30 дни, считано от датата на стартиране на играта.

8.2. С участието си в Играта, участниците изрично приемат, че личните им данни за идентификация се използват и се съхраняват в база данни, която може да бъде използвана от Организатора или от негови подизпълнители впоследствие за други маркетингови цели.

8.3. С получаването на награда Участниците предоставят своето съгласие имената и образа им да бъдат използвани от Оргахим за маркетингови цели във връзка с Играта, като бъдат

публикувани на официалния сайт на Организатора или включени в други аудио, печатни или видео материали, без да претендират допълнително заплащане от Организатора.

8.4. На участниците в Играта са гарантирани правата, предвидени в Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 относно защита на лицата по отношение на обработка на личните данни и свободното движение на тези данни.

8.5. Оргахим гарантира на всеки печеливш възможността да отправи запитване относно съхранението и управлението на своите лични данни и да поиска корекция или унищожаването им. Всеки Участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Оргахим, като изпрати писмено искане чрез страницата на Spirit, https://www.facebook.com/SpiritFinePaints , или тази на Оргахим, https://www.facebook.com/OrgachimJSC/

8.6. При отказ да предостави лични данни печелившият губи правото си да получи награда.

9. СПОРОВЕ

9.1 В случай на конфликт относно валидността на някоя регистрация, решението на комисията, назначена от Организатора, е окончателно.

9.2. С участието си в тази Игра, участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящите Правила.

9.3 Евентуалните спорове възникнали между Организатора и участниците в Играта ще се решават в духа на разбирателството, а ако това не е възможно, споровете ще се решават от съдебните инстанции на гр. Русе.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще имат действие от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им във Facebook страницата: https://www.facebook.com/SpiritFinePaints

11. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, като обяви това във Facebook страницата: https://www.facebook.com/SpiritFinePaints