Акции

Акции

Акциите на Оргахим АД са само един клас - безналични поименни с право на глас.

Всяка една акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Особени права и привилегии по акциите не са предвидени.

Дружеството е с капитал 1785000 лв., разпределен в 502815 бр. поименни акции с номинална стойност 1 лв.


Локации изпрати запитване Kаталози Полезно