Промоционална кампания 120 години

Общи условия към промоционална кампания
"120 Години Оргахим"

Промоцията се организира и провежда от „Оргахим“ АД, (наричан по-долу „Организатор“). Участниците в Промоцията се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват. Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на следния интернет адрес: https://bit.ly/3fGeIuJ. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя Официалните Правила, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет адрес: https://bit.ly/3fGeIuJ. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на https://bit.ly/3fGeIuJ за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира на територията на Р. България и се отнася за фирмените магазини на Организатора както и за онлайн магазина.

СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Периодът на Промоцията е от 05.04.2021 до 30.04.2021 включително.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията имат право да участват всички пълнолетни, дееспособни физически лица и юридически лица.

СТОКИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИЯТА

В Промоцията участват всички продукти на Организатора, с изключение на тези, които вече са намалени или към тях се прилага друг вид отстъпка.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

При покупка на продукти на стойност 120 или повече лева с ДДС в периода 05.04.2021 – 30.04.2021, всеки клиент получава 12% отстъпка от последваща покупка.

При покупка от фирмените магазини на Организатора правото на последваща отстъпка се получава под формата на талон заедно с издаден касов бон за направената покупка.
Към всеки касов бон се дава само един талон, независимо от сумата на покупката.

Правото на последваща отстъпка при направена покупка от онлайн магазина на Организатора се предоставя под формата на Промокод, който ще бъде генериран при извършване на покупката и ще бъде изпратен на участника на електронната поща, с която е направил регистрацията си в онлайн магазина.

Намалението от 12% важи само за последващи покупки – в случай на покупка от фирмен магазин чрез предоставяне на талона, а в случаите на покупка от онлайн магазина – чрез предоставяне на Промокода на служителя в магазина, осъществяващ продажбата.
Намалението е еднократно и
не може да се комбинира с друг такъв талон/Промокод/ или с друга промоционална активност на Организатора.

Талонът е с валидност 05.04.2021 – 30.06.2021г.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организатора няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Всеки потенциален спор между Организаторът на Промоцията и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд.

 ЛИЧНИ ДАННИ

Включвайки се в промоционалното предложение на Организатора чрез покупка от онлайн магазина, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора и неговите партньори свои лични данни – три имена, адрес, телефонен номер и e-mail, които ще бъдат необходими за изпращането на генерирания при покупката Промокод. Участниците се съгласяват, че Организаторът и/или негови партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в промоционалното предложение лични данни за целите на организацията на промоционалното предложение и получаването на отстъпка.

Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира в онлайн магазина на Организатора.

Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците:

  • предоставянето на Промокод на участниците и осигуряване спазването на Условията;
  • провеждане на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора (директен маркетинг).

На участниците в Промоционалното предложение са гарантирани правата, предвидени в Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 относно защита на лицата по отношение на обработка на личните данни и свободното движение на тези данни.

Организаторът гарантира на всеки участник възможността да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да поиска корекция или унищожаването им. Всеки Участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане чрез страницата: https://www.facebook.com/OrgachimJSC

При отказ да предостави лични данни, участникът губи регистрацията си в онлайн магазина на Организатора и правото си да получи отстъпката, предмет на настоящото Промоционално предложение.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес https://bit.ly/3fGeIuJ за периода на Промоцията. Допълнителна информация може да бъде получена на тел. 082 / 886 222 между 08:30-17:00 в работни дни, с изключение на тези обявени за официални празници.

Включвайки се в Промоцията, Участниците дават съгласието си да бъдат задължени към настоящите Официални Правила и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.

Този сайт използва модули за „бисквитки/ cookies“

Ние ги използваме, за да персонализираме съдържанието, да се свързваме със социалните мрежи и за да знаем колко хора ни посещават и от какво се интересуват. Ние споделяме информация за използването на нашия сайт също така и с нашите партньори от социалните медии, рекламата и анализите, които могат да ги комбинират с друга информация, която Вие предоставяте или която е била събрана в резултат от използването на нашия уебсайт.Политика за поверителност